Catherine

这里無心。
唔。
实在不想打繁体的话叫我Catherine也好。

今日的份。原创人物。                               三次:法国诗人波德莱尔

月考途中的瞎摸。
我女儿真好看嘿嘿嘿。